Chính sách bảo mật

Website cung cấp dịch vụ an toàn tuyệt đối

  1. Không cung cấp dữ liệu của khách hàng cho bất cứ bên nào khác trái quy định của pháp luật
  2. An toàn tuyệt đối dịch vụ
  3. Đáp ứng mọi yêu cầu chính đáng của khách hàng